Algemene voorwaarden

Image 1

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Van Exel Automatisering gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort en onder nummer 61758574 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

Algemene voorwaarden van Van Exel Automatisering:


0: Definitie
0.1 Onder zaken wordt in deze voorwaarden verstaan: software, hardware en diensten.
0.2 Onder Van Exel Automatisering wordt in deze voorwaarden verstaan: de firma onder vennootschap Van Exel Automatisering V.O.F, gevestigd te Amersfoort.

1: Toepasselijkheid
1. 1.1 Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Van Exel Automatisering zaken levert.
2. 1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd of onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding dat wel werkzaam is en net zoveel mogelijk dezelfde strekking.

2: Offertes
2.1 Offertes van Van Exel Automatisering zijn vrijblijvend.
2.2 Tenzij anders vermeld, geldt de offerte gedurende 30 dagen.

3. Totstandkoming

3.1 De overeenkomst wordt onherroepelijk door ondertekening door de opdrachtgever van de schriftelijke orderbevestiging.

4: Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn excl. BTW. Na offertedatum of overeenkomstdatum worden eventuele kosten van overheidswege doorberekend aan de opdrachtgever.
4.2 Tenzij Van Exel Automatisering op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde periode is zij gerechtigd wijzigingen in de kostprijs van de door haar te leveren goederen en/of diensten welke zich na de offertedatum of de datum van de overeenkomst voordoen, ten gevolge van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, vrachttarieven, sociale lasten, (overige) heffingen van de overheid of valutakosten, of welke omstandigheid dan ook, aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3 Indien Van Exel Automatisering op zich heeft genomen zaken te leveren gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever te verhogen indien deze maximaal gelijke tred houden met de CBS-prijsindex.
4.4 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn bepalend.
4.5 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen van Van Exel Automatisering uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum voldaan te worden en te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
4.6 Deelfacturering door Van Exel Automatisering is toegestaan.
4.7 Bij te late betaling is de opdrachtgever door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal deze vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd zijn.
4.8 Alle kosten als gevolg van het uit handen geven van een geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever aan een advocaat, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,- .

5: Uitvoering en verpakking

5.1 Van Exel Automatisering heeft het recht de te leveren zaken te voorzien van zijn naam, merk en/of codering. De opdrachtgever mag deze vermeldingen niet verwijderen of wijzigen.
5.2 Voor elk product zit een door Van Exel Automatisering te bepalen verpakking in de prijs.
5.3 Retournering van geleverde zaken, om welke reden dan ook, kan alleen plaatsvinden indien de zaken ongebruikt en onbeschadigd zijn en Van Exel Automatisering door het toekennen van een “retour toestemmingsnummer” uitdrukkelijk heeft ingestemd met retournering. Van retourneringen die hiermee in strijd zijn, kunnen de zaken worden geweigerd en zullen deze op kosten van de opdrachtgever terug worden gezonden.

6: Geheimhouding

6.1 Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Van Exel Automatisering krachtens een overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Van Exel Automatisering totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eerdere leveranties aan de opdrachtgever, volledig aan Van Exel Automatisering zijn voldaan.

8: Medewerking door de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever dient zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Van Exel Automatisering gesloten overeenkomst. De opdrachtgever zal steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid ervan.

9: Klachten

9.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan Van Exel Automatisering schriftelijk te worden meegedeeld. Voorzover de klacht zich later voordoet, dient deze in ieder geval binnen 8 dagen na het constateren van deze klacht door de opdrachtgever aan Van Exel Automatisering schriftelijk te worden meegedeeld.

10: Aflevering

10.1 Alle door Van Exel Automatisering genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Voor het geval geen tijdstip van aflevering is overeengekomen, dient de opdrachtgever de zaken af te nemen binnen 1 maand na schriftelijke mededeling van de opdrachtgever dat de zaken gereed zijn voor afname.
10.2 Van Exel Automatisering is bevoegd in gedeelten af te leveren en deze delen te factureren. De opdrachtgever is dan telkens een evenredig deel van de totale koopprijs verschuldigd.
10.3 Verkochte zaken worden vervoerd steeds vanaf de bedrijfsvestiging van Van Exel Automatisering. Deze zal in dat verband steeds als vervoerder worden beschouwd, tenzij de opdrachtgever de verkochte zaken afhaalt bij de bedrijfsvestiging van Van Exel Automatisering.
10.4 Van Exel Automatisering is niet aansprakelijk bij overschrijding van de termijn van aflevering. Indien de overschrijding van de termijn van leveren is te wijten aan overmacht, dient opdrachtgever Van Exel Automatisering alsnog een redelijke termijn te bieden voor nakoming van de overeenkomst. In een dergelijk geval komt de opdrachtgever niet het recht van ontbinding van de overeenkomst toe.

11: Beëindiging

11.1 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding, en zulks uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2 Van Exel Automatisering kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever beëindigen, indien een verzoek tot faillissement dan wel een verzoek tot surséance van betaling wordt ingediend, of indien hij niet aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen uit deze overeenkomst voldoet. Van Exel Automatisering zal wegens deze ontbinding niet tot schadevergoeding gehouden zijn.

12: Aansprakelijkheid

12.1 Van Exel Automatisering zal ingeval de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd: a) het ontbrekende afleveren indien en voor zover nog verkrijgbaar; b) de afgeleverde zaak herstellen; c) indien herstel niet mogelijk is de afgeleverde zaak vervangen indien en voor zover nog verkrijgbaar.
12.2 Van Exel Automatisering kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet als Van Exel Automatisering haar zaken van toeleveranciers en of derden heeft betrokken, voor
-Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
-Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.
-Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder het off line zijn van servers of andere elektronische diensten van derden ten behoeve van Van Exel Automatisering;
-Gebreken -in offertes- van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven- door toeleveranciers en/of derden.
-Fouten in het werk of de tekst / gegevens als de opdrachtgever, in overeenstemming met het bepaalde in deze algemene voorwaarden goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
-Fouten in het werk of de tekst / gegevens, als de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
12.3 De verplichtingen vervallen in ieder geval indien gebreken niet binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk gemeld zijn aan Van Exel Automatisering.
12.3 Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door de eigen opzet of de eigen grove schuld van Van Exel Automatisering, is deze slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende delen van dit artikel omschreven. Elke andere aansprakelijkheid jegens Van Exel Automatisering uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is voor het overige overigens uitgesloten.
12.4 Van Exel Automatisering is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook.
12.5 Voor zover haar geen beroep op bovenstaand artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op de grond van de overeenkomst met de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.
12.6 Van Exel Automatisering is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt onder meer en niet uitsluitend verstaan schade anders dan aan de aangeleverde zaken zelf. Zo is Van Exel Automatisering bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: a) Schade die niet het gevolg is van onbedoelde contacten met internetaansluiting bij bepaalde ISDN-verbindingen, waardoor telefoonlijnen van gebruikers lang blijven openstaan; b) Schade die ontstaat in de vorm van het verdwijnen van bestanden ten gevolge van ondeskundig gebruik van bepaalde softwareapplicaties; c) Schade die het gevolg is van het nalaten van het maken van back-ups; de opdrachtgever is gehouden tot het maken van periodieke (nachtelijke) back-ups. d) Schade die ontstaat door een computervirus; De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren en het onderhouden van een antivirus programma.
12.7 De opdrachtgever vrijwaart Van Exel Automatisering voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever.
12.8 Ieder recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om deze te beperken. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de facturen van de ondeugdelijk gebleken zaken, terug te rekenen tot uiterlijk 1 januari van dat jaar.
12.9 Ieder recht op schadevergoeding vervalt bovendien als er niet binnen vijf dagen na het optreden van de schade, melding hiervan aan Van Exel Automatisering is gedaan.

13: Overmacht
13.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst voor Van Exel Automatisering geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3 van dit artikel, heeft Van Exel Automatisering het recht hetzij: a) de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd; b) d.m.v. een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de nakoming van dat deel van die verplichtingen dat niet kan worden nagekomen op te schorten zolang de verhindering duurt.
13.2 Ook na opschorting blijft Van Exel Automatisering bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te ontbinden.
13.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstaking, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen, verkeersstoornissen, breuk aan machines en/of gereedschappen, alsmede het niet-nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Van Exel Automatisering door welke oorzaak dan ook, zonder dat Van Exel Automatisering invloed van een ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

14: Garantie en onderhoud

14.1 Voor de geleverde zaken en het onderhoud hiervan zijn de voorwaarden en de onderhoudstarieven van de betreffende fabrikant waarvan deze zaken door Van Exel Automatisering betrokken. Deze voorwaarden zijn voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en opdrachtgever is akkoord met de inhoud en strekking er van.
14.2 Voor hardware geldt derhalve garantie van de fabrikant van de door Van Exel Automatisering geleverde apparatuur. (Doorgaans betekent het dat er een jaar garantie zit op de standaardcomponenten van de systeemunit (moederboard, diskettedrive, harde schijf en voeding). Op de overige componenten meestal een half jaar garantie.)

15: Rechten van intellectuele en industriële eigendom

15.1 Van Exel Automatisering behoudt het auteursrecht en alle andere rechten van industriële en intellectuele eigendom op door of in opdracht van Van Exel Automatisering, al dan niet in samenwerking met de opdrachtgever ontworpen voortbrengselen met inbegrip van ontwerpen, tekeningen, adviezen, modellen, gebruikersinstructies en handleidingen.
15.2 De opdrachtgever verbindt zich:a) deze niet te laten vermenigvuldigen; b) de eventuele daarin besloten of anderszins aan haar bekend gemaakte kennis en gegevens slechts aan te (laten)wenden voor het normale, eigen gebruik van de feitelijk geleverde zaken en/of diensten en c) deze kennis en gegevens niet aan derden te (laten) openbaren; alles op straffe van verbeurte door de opdrachtgever aan Van Exel Automatisering van een boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding, en onverminderd alle overige rechten van Van Exel Automatisering op nakoming, ontbinding en volledige schadevergoeding etc.
15.3 Indien Van Exel Automatisering in het kader van de uitvoering van de overeenkomst intellectuele eigendom ontwikkelt, komt deze toe aan Van Exel Automatisering.
15.4 Van Exel Automatisering staat er voor in dat door haar afgeleverde zaken geen ongeoorloofde inbreuk maken op rechten van derden. Van Exel Automatisering zal de opdrachtgever deswege vrijwaren indien deze Van Exel Automatisering onverwijld informeert omtrent iedere aanspraak van derden én de verdere behandeling overlaat aan Van Exel Automatisering.

16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De overeenkomsten tussen Van Exel Automatisering en de opdrachtgever(s) worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 Alle geschillen welke tussen Van Exel Automatisering en de opdrachtgever(s) mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank te Amersfoort. 30 juli 2007
BEHEER VAN COMPUTERNETWERKEN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing als Van Exel Automatisering in opdracht van opdrachtgever computernetwerken beheert.

17: Onderwerp

17.1 Onderwerp van de overeenkomst zijn netwerksystemen zoals lokale netwerken, multi-user systemen en internetworking.
17.2 Van Exel Automatisering neemt met betrekking tot het in de overeenkomst omschreven netwerksysteem de NetwerkBeheer werkzaamheden op zich. Deze werkzaamheden worden verricht gedurende de looptijd van de NetwerkBeheer overeenkomst met inachtneming van de voorwaarden.

18: Duur
18.1 De overeenkomst wordt de eerste keer aangegaan voor een duur zoals gemeld onder 'netwerkbeheervariabelen' in de overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens met een zelfde termijn stilzwijgend verlengd, tenzij opzegging plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in artikel 18.2, 22.2, 13 en 11.
18.2 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen per vervaldatum, met een opzegtermijn van tenminste negentig dagen.

19: Netwerkbeheer werkzaamheden

19.1 De door Van Exel Automatisering te verrichten NetwerkBeheer werkzaamheden worden altijd verricht op de in de overeenkomst genoemde NetwerkBeheer locatie(s).
10.2 De duur van een NetwerkBeheerbezoek bedraagt één, acht werkuren tellende, werkdag. Aanvangstijd -tenzij nader overeengekomen- 9:00 uur.
19.3 De NetwerkBeheerbezoeken vinden plaats op het overeengekomen tijdstip. Indien dit tijdstip valt op een algemene feestdag, wordt in overleg een alternatieve datum vastgesteld.
19.4 Alle NetwerkBeheer werkzaamheden worden door één vaste, door netwerkgebruiker geaccepteerde, Van Exel Automatisering V.O.F.-engineer uitgevoerd, tenzij Van Exel Automatisering hiertoe redelijkerwijs -bijvoorbeeld wegens ziekte of bij beëindiging van engineer's dienstverband- niet of niet meer in staat is. Indien onverhoopt een situatie zou ontstaan waardoor het noodzakelijk wordt de NetwerkBeheer werkzaamheden voortaan door een andere Van Exel Automatisering-engineer te laten verrichten, zal de keuze met betrekking tot welke engineer in onderling overleg tussen Netwerkgebruiker en Van Exel Automatisering worden gemaakt.
19.5 De NetwerkBeheer werkzaamheden waar in deze voorwaarden aan wordt gerefereerd kunnen omvatten:
- het op regelmatige basis verrichten van (eventueel preventief) softwarematig onderhoud op het omschreven netwerksysteem;
- het adviseren van de netwerkgebruiker met betrekking tot uit oogpunt van betrouwbaarheid of nuïteit noodzakelijke (eventueel toekomstige) vervanging en / of uitbreiding van bepaalde hardware;
- het implementeren van nieuwe software, of updates van bestaande software op het netwerksysteem; - het installeren van nieuwe computersystemen;
- het aanpassen en/of documenteren van door Netwerkgebruiker en/of door Van Exel Automatisering te hanteren procedures met betrekking tot het netwerksysteem;
- het op regelmatige basis updaten van het zowel bij netwerkgebruiker als bij Van Exel Automatisering helpdesk aanwezige technische dossier betreffende omschreven netwerksysteem;
- het actief ondersteunen van netwerkgebruiker ten behoeve van het verkrijgen van door derden te leveren hard- of software benodigd voor het verhelpen van eventuele geconstateerde technische onvolkomenheden op het netwerksysteem.
- het uitvoeren van andere voorkomende technische werkzaamheden met betrekking tot het netwerksysteem;
- het informeren van netwerkgebruiker omtrent relevante nieuwe technische ontwikkelingen en/of nieuwe (al dan niet Van Exel Automatisering)producten en/of diensten;
- het initiëren en/of begeleiden van door Van Exel Automatisering consultants of door derden uit te voeren specifiek commerciële activiteiten, zoals het uitbrengen van offertes.
19.6          Van Exel Automatisering streeft ernaar de stilstandtijden voortvloeiende uit NetwerkBeheer werkzaamheden tot een minimum te beperken.
19.7          De tijdens een NetwerkBeheerbezoek gebruikte materialen zoals kabels, connectoren, wandcontactdozen of andere materialen worden aan netwerkgebruiker in rekening gebracht.

20: Verplichtingen netwerkgebruiker

20.1          De Netwerkgebruiker zal zorgdragen voor de noodzakelijke fysieke en softwarematige toegang tot het omschreven netwerksysteem teneinde de in artikel 3 omschreven werkzaamheden door Van Exel Automatisering te laten verrichten.
20.2          De netwerkgebruiker zal zorgdragen voor de aanwezigheid van óf tenminste één terzake kundig en bevoegd personeelslid, óf voldoende informatie, zodat de door Van Exel Automatisering te verrichten werkzaamheden in het kader van het NetwerkBeheerbezoek geheel en zo succesvol mogelijk kunnen worden verricht.

21: Uitsluitingen

21.1          De ingevolge de NetwerkBeheer overeenkomst door Van Exel Automatisering te verrichten werkzaamheden omvatten in geen geval:
- het verrichten van werkzaamheden aan producten of systemen die geen deel uitmaken van het omschreven netwerksysteem;
-               onderhoud op hardware;
-               het leveren van hard- of software;
-               het als gevolg van een interne of externe verhuizing van netwerkgebruiker verrichten van pure verhuiswerkzaamheden.

 22: Netwerkbeheer betaling
22.1 De door de netwerkgebruiker verschuldigde NetwerkBeheer bezoekkosten zijn benoemd in de NetwerkBeheer overeenkomst. Deze kosten vermeerderd met de verschuldigde BTW worden vanaf de datum van ingang van de NetwerkBeheerovereenkomst aan de netwerkgebruiker in rekening gebracht en dienen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet binnen genoemde termijn door Van Exel Automatisering is ontvangen, wordt de netwerkgebruiker een rente van twee procent per maand in rekening gebracht over het verschuldigde bedrag van af de dag waarop de netwerkgebruiker de factuur had moeten betalen.
22.2 Indien Van Exel Automatisering wegens niet betaling de vordering uit handen moet geven ter incasso, zal de netwerkgebruiker aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van vijftien procent van het verschuldigde bedrag, inclusief de wettelijke rente, verschuldigd worden, met een minimum van
€ 250,00.
22.3 Van Exel Automatisering is gerechtigd haar NetwerkBeheer bezoekkosten bij een algemene verhoging van de lonen, sociale lasten, of in geval van stijging van andere voor kostprijs bepalende factoren, dienovereenkomstig aan te passen. Van Exel Automatisering is evenwel verplicht de netwerkgebruiker tenminste dertig dagen voor de ingang van de verhoging schriftelijk op de hoogte te stellen. In dit geval heeft de netwerkgebruiker het recht, in afwijking van het eerder gestelde, de NetwerkBeheer overeenkomst met ingang van de datum waarop de aangekondigde verhoging in werking zal treden op te zeggen, mits deze opzegging schriftelijk geschiedt binnen vijftien dagen na ontvangst van het bericht van deze prijsverhoging.

23: Wijziging

Het is niet toegestaan van de NetwerkBeheer overeenkomst af te wijken, tenzij Van Exel Automatisering en de netwerkgebruiker dit schriftelijk overeenkomen.

24. Algemene voorwaarden

Bij verschil tussen de Algemene leveringsvoorwaarden en deze 'NetwerkBeheer Voorwaarden' prevaleren de laatste.

30 juli 2007

SocialMedia